09.01.2018. Poziv za predlaganje

Poziv

za predlaganje kandidata

 

Otvaram proceduru nominovanja kandidata za člana Nominacionog Komiteta Rotary International za 2018-19. Godinu, a u skladu sa RI pravilima 13.020.3-13.020.10.

Svaki klub u Distriktu može da predloži kandidata iz svojih redova, koji:

  • ispunjava uslove i koji
  • ispoljava želju i spremnost da služi kao član Nominacionog komiteta.

 

Nominovani kandidat mora da ispunjava sledeće uslove:

  • da je Past Distrikt Guverner u trenutku stupanja na dužnost u Nominacionom komitetu Rotary International (01.07.2018),
  • da je aktivni član nekog good-standing kluba u našoj RI Zoni (20B),
  • da je prisustvovao na najmanje dva Instituta Zone i učestvovao na najmanje jednoj Rotary konvenciji u poslednje tri godine, pre stupanja na dužnost (2016,2017 i 2018),
  • da nije već dva puta bio član Nominacionog komiteta RI,
  • da trenutno nije: predsednik RI, past predsednik RI, dolazeći predsednik RI, RI direktor ni past RI direktor,
  • da se saglasi da prihvata učešće na sastanku Nominacionog komiteta, koji će biti održan u terminu između 15. i 30. septembra 2018.

 

Klub dostavlja odluku o kandidaturi svog člana, potpisanu od strane predsednika i sekretara kluba, elektronskim putem na mejl Distrikt Guvernera BaneDG1718@gmail.com. Predlog mora da stigne na navedeni mejl najkasnije do 09. Februara 2018. do 16:00 časova.

U Nišu, 09. Januara 2017. Godine

Bane Randjelović
District Governor 2017-18, District 2483 Montenegro&Serbia

 

20180109-PozivZaPredlaganjeKandidata